Kaugtulelaternate arv ja paigaldus:

 • Uue määruse kohaselt on M, N1 ja N2 kategooria sõidukitel lubatud paigaldada kuni 6 kaugtulelaternat, samas kui N3 kategooria sõidukitel võib olla kuni 10 kaugtulelaternat.
 • Oluline muudatus on see, et nüüd on lubatud ka paaritu arv laternaid, mis on muutus varasemast nõudest, kus kaugtulelaternaid pidi olema ainult paaris arv.
 • Elektriühendused peavad tagama, et korraga töötaks vähemalt 2 sümmeetriliselt paigutatud laternat, kuid mitte rohkem kui 4.

LED Baride ja kaugtulede kasutamine:

 • Uus määrus võimaldab kasutada ühte LED bari, eeldusel, et sel juhul põleb korraga 3 kaugtulelaternat, mille kontrollarvude summa ei ületa 100(REF arv).
 • LED bari üksinda kasutamine on lubamatu, kui see rikub kahe sümmeetriliselt paigutatud laterna nõuet.
 • Samuti on lubatud paigaldada 2 põhitule kõrval 2 LED bari üksteise kohale, tingimusel, et kõigi kaugtulelaternate kontrollarvude summa ei ületa 100(REF arv).

Ääretuled/Gabariidtuled

 • Järelpaigaldatud laternad, mis täidavad eesmise ääretule funktsiooni, võivad põleda koos sõiduki valmistaja paigaldatud ääretuledega.
 • Korraga võib põleda kuni neli järelpaigaldatud laternat, kuid mujal kui sõiduki katusel, võib põleda kuni kaks sellist laternat.

Kas ma pean tegema hooldusõiduki taotluse, kui tahan paigaldada kollased vilkurid või märgutuled oma sõidukile?

Kunagi oli selline seadus, mis nõudis hooldusõiduki taotluse esitamist kollase vilkuri kasutamiseks sõidukil. Siiski tuleb tõdeda, et praeguseks on sellest nõudest loobutud. Kollase vilkuri kasutamiseks peab olema vajadus vastavalt olukorrale või tegevusele, mille jaoks seda kasutatakse. Allpool kirjeldame selle kasutamise vajadust täpsemalt.

Mis nõudeid peab vilkur/märgutuli täitma, et seda kasutada liikluses?

 1. ECE R65/ECE R10: See on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni regulatsioon, mis käsitleb erivahendite valgusmärguandeid, sealhulgas vilkureid. Selle regulatsiooni järgi peavad vilkurid vastama teatud nõuetele, sealhulgas valgustugevusele, vilkumissagedusele ja nähtavusele erinevates suundades.
 2. E-markering: Vilkurid või märgutuled, mis vastavad Euroopa Liidu direktiividele, peavad olema varustatud E-märgistusega. E-märgis näitab, et toode vastab Euroopa Liidu turustamisele kehtestatud tehnilistele nõuetele.
 3. CE-märgistus: Kuna vilkur on elektrooniline seade peab sellel olema CE-märgistus vastavalt vastavatele EL-i direktiividele. CE-märgistus näitab, et toode vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja on lubatud turustamiseks Euroopa Majanduspiirkonnas.
 4. Lennujaamades tegutsevad sõidukid peavad järgima ICAO (Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni) määrusi, mis sätestavad kasutatavate tulede vilkumise sageduse.

Kui võimas peab vilkur/märgutuli olema?

Valgusallikate võimsus ja nende valgusnäitajad peavad vastama vastavatele standarditele. Päevasel ajal peab vilkur/märgutuli vastama Class 2 nõuetele, öisel ajal peab vilkur/märgutuli vastama Class 1 nõuetele. Tehnoülevaatuse riikliku järelevalve juhendis on toodud nõue, et vilkurid peavad olema piisavalt eredad, et tagada nende nähtavus ja märgatavus nii päeval kui öösel. Samuti peab vilkuri valgus olema nähtav ja eristatav vähemalt 150meetri kaugusele.

Kuidas alarmsõidukil peab vilkur/märgutuli olema paigaldatud?

Vilkuri olemasolu ja tüüp:

 • Igal alarmsõidukil peab olema vähemalt üks sinine vilkur. See vilkur võib olla kas paigal (kinnitatud) või teisaldatav.

Vilkuri nähtavus:

 • Üksiku sinise vilkuri valgus peab olema nähtav igast suunast. See tähendab, et vilkur peab olema paigaldatud nii, et selle valgust saaks näha iga nurga alt.

Vilkuri asukoht:

 • Kui sõidukil on ainult üks sinine vilkur, siis see peaks asuma sõiduki keskteljel. Kui see pole sõiduki ehituse tõttu võimalik, siis võimalikult kesktelje lähedal.

Mitme vilkuri kasutamine:

 • Kui kasutatakse mitut sinist vilkurit, siis need peavad olema paigutatud sümmeetriliselt sõiduki kesktelje suhtes. Võimalik on kasutada ka vilkuripaneeli, mis asub juhi ja kaassõitja kohal.

Märgutulede paigaldus alarmsõidukitele:

 • Alarmsõidukil, millel vilkuri kasutamine ei ole kohustuslik, peab olema vähemalt kolm sinist märgutuld. Kahe märgutule valgus peab olema nähtav alarmsõiduki eest ja ühe märgutule valgus peab olema nähtav alarmsõiduki tagant.

Märgutulede asukoht:

 • Märgutuled võivad asuda alarmsõiduki esi- ja tagaosas, külgedel ning esiklaasi taga ja tagaklaasi taga.

Lisavilkur suurematel slarmsõidukitel:

 • Kui alarmsõiduk on üle 6 meetri pikk, siis on vajalik lisavilkur, mis asub kesktelje lähedal, kuid mitte rohkem kui 1,2 meetrit tagaseinast.

Vilkuri paigaldus mootorratastele ja muudele väiksematele sõidukitele:

 • Mootorrataste, maastikusõidukite ja mopeedide puhul peab sinine vilkur asuma tagaistme kohal, kas teleskoopvardal või alusel.
 • Politsei ja päästeasutuse mootorratastele, maastikusõidukitele ja mopeedidele võib paigaldada kaks sinise filtriga märgutuld – ühe esilaternast paremale ja teise vasakule.

Kollaste märgutulede kasutamine:

 • Alarmsõidukile võib paigaldada kollased märgutuled, mida kasutatakse üksnes liiklusohutuse tagamiseks seisval alarmsõidukil.

Vilkur.eu jälgib

Me jälgime kollaste vilkurite või märgutulede paigaldustel samadest nõuetest mis on sätestatud alarmsõidukitel, tagamaks kõigile ohutu teekonna ja töökeskonna.

Kes võivad kollast vilkurit kasutada?

 1. Operatiivsõidukid: Politseiautod, kiirabiautod, tuletõrjeautod ja muud operatiivselt tegutsevad ametiasutuste sõidukid.
 2. Hooldus- ja remondisõidukid: Sõidukid, mis on seotud teehoolduse, remonditööde, veose eskortimise või muude teede hooldamise ja parandamisega.
 3. Erisõidukid: Teatud erisõidukid, nagu õhusõidukite teenindus- ja hooldusmasinad, elektri- ja gaasivarustuse sõidukid
 4. Veoautod: Mõnedel veokitel võib olla lubatud kasutada kollaseid vilkureid koorma kaitseks, näiteks juhul, kui veose üleulatuvad osad võivad olla ohtlikud või vajavad täiendavat tähelepanu.